เมนูหลัก

IGE122PSYCHOLOGY FOR LIVING
IGE122จิตวิทยาเพื่อการดำรงชีวิต
สังกัดโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ), ส่วนกลาง/ไม่กำหนด
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 พ.09:00-12:00R22112C60060M 
อาจารย์: Dr.Siwittra Chainiyom
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: =IGE108 
  020 พ.13:00-16:00R22112C60060M 
อาจารย์: Dr.Siwittra Chainiyom
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: =IGE108 
  030 อ.09:00-12:00R22112C60060M 
อาจารย์: Dr.Siwittra Chainiyom
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: =IGE108 
Course Description
พัฒนาการของมนุษย์ตลอดช่วงชีวิตด้านพัฒนาการทางกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา และจริยธรรม บทบาทของวุฒิภาวะและการเรียนรู้ การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ สุขภาพจิตและการปรับตัว
การพัฒนาบุคลิกภาพ และการนำจิตวิทยามาใช้ประโยชน์เพื่อการดำรงชีวิต
Study human development throughout the cycle of life physically, emotionally, socially, intellectually and morally.
Acquire knowledge of roles of maturity and learning, decision making and problem solving, and mental health and adjustment. Develop personality and apply psychology to lead one’s life.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต