เมนูหลัก

IAC204MANAGERIAL ACCOUNTING
IAC204การบัญชีเพื่อการจัดการ
สังกัดโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ), ส่วนกลาง/ไม่กำหนด
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 จ.09:00-12:00RN/AN/AC514W 
อาจารย์: Dr.Felicito Angeles Jabutay
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี5-1-4
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: IS 
Course Description
การใช้ข้อมูลทางบัญชีเพื่อการจัดการในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงาน บัญชีหุ้นส่วนรวมถึงรูปแบบ การแบ่งผลกำไรขาดทุน การชำระบัญชี และการเตรียมงบห้างหุ้นส่วน บัญชีบริษัท งบดำเนินการ เงินปันผล ผู้ถือหุ้น การกระจายงบ
และความปลอดภัยในการลงทุน การตัดสินใจระยะ การกำหนดราคาผลิตภัณฑ์และบริการ การวิเคราะห์ผลต่างกำไร และการวิเคราะห์บัญชีเดินสะพัด
Study fundamentals of managerial accounting aspects as an information system for planning and controlling the routine operation, non-routine decisions, product cost, income determination, and cash flow statement analysis.

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต