เมนูหลัก

IEC201MICROECONOMICS
IEC201เศรษฐศาสตร์จุลภาค
สังกัดโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ), ส่วนกลาง/ไม่กำหนด
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 พ.13:00-16:00RN/AN/AC110W 
อาจารย์: Dr.Felicito Angeles Jabutay
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: IS 
Course Description
ศึกษาแนวความคิดและหลักวิชาทางเศรษฐศาสตร์ เพื่อใช้วิเคราะห์ปัญหาทางเศรษฐกิจโดยศึกษาความหมายและหลักทั่วไปเกี่ยวกับมูลค่า ราคาการจัดสรรทรัพยากร พฤติกรรมของผู้บริโภค พฤติกรรมของผู้ผลิต โดยปัจจัยที่กำหนดอุปสงค์และอุปทาน
การกำหนดราคา และประสิทธิ์ภาพของการใช้ทรัพยากรในตลาดที่มีการแข่งขันสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์
Study economic activities of individuals or firms. Examine the nature and scope of microeconomics. Study principles of economics for the analysis of economic problems in both business and the public sectors.
Study demand, supply, equability, curve analysis of demand-supply, elasticity, consumer demand theory, theory of production, cost factors, price, and consumption of resources in different markets.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต