เมนูหลัก

IEC202MACROECONOMICS
IEC202เศรษฐศาสตร์มหภาค
สังกัดโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ), ส่วนกลาง/ไม่กำหนด
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 พ.13:00-16:00RN/AN/AC110W 
อาจารย์: Dr.Felicito Angeles Jabutay
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: IS 
Course Description
เศรษฐกิจส่วนรวมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ ตัวกำหนดรายได้และการจ้างแรงงาน รายได้ประชาชาติ ระดับสินค้าและบริการ ระดับดารจ้างงาน ปริมาณเงินตรา ความสัมพันธ์ระหว่างการบริโภค การออมและการลงทุน ทั้งในระบบเศรษฐกิจ สาเหตุปัญหามหภาค
นโยบายการเงินและนโยบายการคลัง ปัญหาเงินเฟ้อและเงินฝืด ปัญหาการว่างงาน การค้าระหว่างประเทศ การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
Study the nature and scope of large-scale economic issues of macroeconomics including concepts, national income measurements, employment, unemployment,
gross national product, price index, money and banking, inflation-deflation policies, international trade, international finance, and economic development.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต