เมนูหลัก

IGE143INTRODUCTION TO COMPUTER AND INFORMATION SYSTEMS
IGE143คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเบื้องต้น
สังกัดโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ), ส่วนกลาง/ไม่กำหนด
หน่วยกิต3 (2-2-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 อ.08:30-10:30R22122C50050M 
  อ.10:30-12:30R2634M2L      
อาจารย์: A.CHAISAK CHITCHAREON
A.Tan Limpachote
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: =IGE117 
  021 อ.13:00-15:00R22122C50149M 
  อ.15:00-17:00R2636M2L      
อาจารย์: A.CHAISAK CHITCHAREON
A.Tan Limpachote
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: =IGE117 
  031 จ.08:30-10:30R22122C50050M 
  จ.10:30-12:30R2636M2L      
อาจารย์: A.CHAISAK CHITCHAREON
A.Tan Limpachote
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: =IGE117 
  041 จ.13:00-15:00R22122C50050M 
  จ.15:00-17:00RN/AN/AL      
อาจารย์: A.Tan Limpachote
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: =IGE117 
Course Description
การทำงานของคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการ การใช้ซอฟแวร์ต่างๆในชีวิตประจำวัน อินเตอร์เน็ต อีเมล์ สื่อสังคมออนไลน์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์
การเชื่อมต่อแบบไร้สาย ระบบสารสนเทศ การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา และ การสืบค้น
Study computer systems, operating systems, current software programs, the Internet, E-mail, Social media, Computer network,
Wi-Fi and wireless network, information systems, E-learning, and search engines to use in everyday life.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต