เมนูหลัก

IEN215BASIC WRITING
IEN215การเขียนเบื้องต้น
สังกัดโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ), ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ)
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  010 อ.13:00-16:00R28292C35035M CLOSED 
อาจารย์: ดร.ธัญญลักษณ์ เอนกจำนงค์พร
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี35-0-35
สอบปลายภาค: 21 ก.พ. 2564 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
หมายเหตุ: = IEL207 
Course Description
ฝึกการเขียนจากการศึกษาโครงสร้างและไวยกรณ์จากการเขียนประโยคในระดับพื้นฐาน (simple sentences) ประโยคผสม (compound sentences) และประโยคซับซ้อน (complex sentences) เพื่อสื่อความหมายในเรื่องที่ต้องการ
สามารถแยกแยะประโยคที่ไม่ถูกต้อง รวมทั้งการสะกดคำผิด ไวยกรณ์ที่ผิด สามารถชี้ให้เห็นประโยคซ้อน (run-on sentences) และประโยคที่ไม่สมบูรณ์ (fragment sentences)
Study and practice sentence components. Be able to use basic sentence patterns such as simple sentences, compound sentences and complex sentences to convey the writer’s ideas. Students are able to
identify and correct grammatical mistakes by using spell check, and editing run-on and fragment sentences.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต