เมนูหลัก

IEN116ENGLISH PHONETICS AND PHONOLOGY
IEN116การออกเสียงภาษาอังกฤษ
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  010 พ.13:00-16:00R22282C20020W CLOSED 
อาจารย์: A.Euangporn Paopuka
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี20-0-20
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: = IEL102, EL1102 
Course Description
เรียนรู้อวัยวะที่ใช้ในการออกเสียงและและความสัมพันธ์ของอวัยวะส่วนต่างๆ ในการออกเสียงสระและพยัญชนะให้ถูกต้อง ฝึกออกเสียง สระ พยัญชนะ รวมทั้งในรูปของคำ การเน้นเสียงหนักเบาในประโยค การออกเสียงขึ้น
ลงของรูปแบบประโยคต่างๆ รวมทั้งเรียนรู้สัญลักษณ์เสียงเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการออกเสียงที่ถูกต้อง
Study an overview of speech organs and articulation of the English vowels and consonants. Practice vowel and consonant pronunciation. Understand word and sentence stress, intonation patterns and
phonetic transcriptions for the benefit of using correct English pronunciation.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต