เมนูหลัก

IEN242APPLIED LINGUISTICS FOR ENGLISH TEACHING
IEN242ภาษาศาสตร์เชิงประยุกต์เพื่อการสอนภาษาอังกฤษ
สังกัดโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ), ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ)
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  010 พ.13:00-16:00R25082C25025M CLOSED 
อาจารย์: อาจารย์ชรินทร์ทิพย์ จันทพันธ์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี25-0-25
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: = IEL228 
Course Description
ศึกษาโครงสร้างภาษา ซึ่งได้แก่ หน่วยเสียง หน่วยคำ และโครงสร้างประโยค เพื่อนำไปสู่การเรียนรู้ด้านไวยากรณ์และคำศัพท์ การฟัง พูด อ่านและเขียน ในการฝึกปฏิบัติต้องมีการนำภาษาศาสตร์ประยุกต์เข้าไปใช้ด้วย

Study language structure: phonemes, morphemes and syntax, leading to the acquisition of grammar, the expansion of vocabulary, including speech, writing and reading skills.
Applied Linguistics is used to further the understanding and practice of language teaching.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต