เมนูหลัก

IEN446CLASSROOM TEACHING PRACTICUM
IEN446การฝึกสอนในชั้นเรียน
สังกัดโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ), ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ)
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 จ.09:00-12:00R25062C25025M 
อาจารย์: อาจารย์ชรินทร์ทิพย์ จันทพันธ์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี25-0-25
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: = IEL332 
Course Description
ฝึกการวางแผนการสอนที่สามารถนำมาปฏิบัติได้จริงในชั้นเรียน โดยใช้ทฤษฎีการสอนต่างๆที่ได้เรียนมาแล้ว นำเสนอแผนการเรียนการสอน และแสดงวิธีการสอน การจัดการชั้นเรียน และการประเมินผลการเรียน การประเมินผลพฤติกรรมผู้เรียน การใช้อุปกรณ์ช่วยสอน ฝึกการสอนในชั้นเรียน

Design lesson plans and put them into practice. Demonstrate techniques of English teaching, classroom management and evaluation. Present the prepared lesson plans, the use of teaching aids, the
evaluation of the learner’s performance and the teacher’s efficiency in English teaching. Use role-playing employed in teaching practicum.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต