เมนูหลัก

EE.219ELECTRICAL ENGINEERING DRAWING
วฟ.219เขียนแบบวิศวกรรมไฟฟ้า
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมไฟฟ้า
หน่วยกิต1 (0-3-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  001 ศ.09:00-12:00R2636M2L401822M 
อาจารย์: อาจารย์ธีรยุทธ จันทร์แจ่ม
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
40-17-23
40-1-39
สอบปลายภาค:
  801 ส.08:30-11:30COM11L452025M 
อาจารย์: อาจารย์ธีรยุทธ จันทร์แจ่ม
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี 4 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี
45-0-45
45-1-44
45-18-27
รหัส 620404403998
สอบปลายภาค:
Course Description
การร่างวงจรไฟฟ้า เครื่องวัด กำหนดขนาดและการเขียนค่าสัญลักษณ์ ตามมาตรฐานสากล และมาตรฐานไทย และการแสดงไดอะแกรมวงจรไฟฟ้าและวงจรอิเล็กทรอนิกส์ การแสดงด้วยรูปภาพ แสดงการเดินสาย การเขียนวงจรเดี่ยว การเขียนผังวงจร การเขียนไดอะแกรมเป็นลำดับขึ้นไป
การเขียนแบบแสดงส่วนประกอบ และรายละเอียดของ ระบบสายส่งไฟฟ้า ระบบสายจ่ายไฟฟ้า สถานีไฟฟ้า แบบแสดงดวงไฟแสงสว่าง วงจรย่อย แนะนำการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ออโตแคต วิสิโอ และเทคโนโลยี BIM


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต