เมนูหลัก

EE.225ELECTRIC CIRCUITS
วฟ.225วงจรไฟฟ้า
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมไฟฟ้า
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: CONEE.226 หรือ
COMA.110
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  810 ส.16:30-19:303507B3C301614M 
อาจารย์: รองศาสตราจารย์วิญญู แสวงสินกสิกิจ
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี 4 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี
30-0-30
30-0-30
30-16-14
สอบปลายภาค: 1 ต.ค. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3410
Course Description
คำจำกัดความและหน่วย องค์ประกอบในวงจรไฟฟ้า คุณสมบัติของตัวต้านทาน ตัวเหนี่ยวนำและตัวเก็บประจุ ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า กฎของโอห์ม กฎของเคอร์ชอฟฟ์ เทคนิคการวิเคราะห์วงจร การวิเคราะห์โหนดและเมช หลักการทับซ้อน ทฤษฎีของเทเวนินและนอร์ตัน
การวิเคราะห์สภาวะชั่วครู่ในวงจรอันดับหนึ่งและอันดับสอง เฟสเซอร์ไดอะแกรม การวิเคราะห์กำลังไฟฟ้ากระแสสลับ ระบบสามเฟส


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต