เมนูหลัก

EE.341POWER ELECTRONICS
วฟ.341อิเล็กทรอนิกส์กำลัง
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมไฟฟ้า
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 พ.13:00-16:003507B3C301416M 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุชิต เจริญ
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
30-14-16
30-0-30
สอบปลายภาค: 30 ก.ย. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3405
Course Description
อุปกรณ์สวิตชิงกึ่งตัวนำที่ใช้ในด้านอิเล็กทรอนิกส์กำลัง เช่น ไดโอด ไทริสเตอร์ BJT Power MOSFET GTO IGBT คุณสมบัติของสารแม่เหล็ก แกนเหล็กที่ใช้ในหม้อแปลง แกนเฟอร์ไรต์ แกนเบบผงเหล็ก วงจรทั่วไปของวงจรอิเล็กทรอนิกส์กำลังที่มีโหมดการทำงาน AC-DC DC-AC AC-AC และ
DC-AC การเปลี่ยนความถี่ ไซโคลคอนเวอร์เตอร์ การขับเคลื่อนมอเตอร์โดยใช้อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ การควบคุมมอเตอร์กระแสตรง การควบคุมมอเตอร์ การขับเคลื่อนมอเตอร์ โดยใช้อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ การควบคุมมอเตอร์กระแสตรง การควบคุมมอเตอร์เหนี่ยวนำและซิงโครนัส


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต