เมนูหลัก

EE.396NETWORK THEORY
วฟ.396ทฤษฎีโครงข่าย
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมไฟฟ้า
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: EE.225
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  810 ส.17:00-20:0027102C514W 
อาจารย์: รองศาสตราจารย์วิญญู แสวงสินกสิกิจ
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี 4 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี
5-0-5
5-0-5
5-1-4
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: IS 
Course Description
องค์ประกอบต่าง ๆ ของวงจรไฟฟ้าวงจรไฟฟ้าเชิงเส้นที่ไม่เปลี่ยนแปลงตามเวลา การวิเคราะห์วงจรำหฟฟ้ในสภาวะคงที่เมื่อให้สัญญาณรูปไซน์ ทฤษฎีโครงข่ายไฟฟ้าแบบกราฟ การวิเคราะห์โดยใช้เมชและโนด สมการสเตท ความถี่ตามธรรมชาติ ฟังก์ชั่นของโครงข่ายไฟฟ้า วงจรไฟฟ้า
4 ขั้ว ฟังก์ชั่แบบโพซิทิฟเรียล การสังเคราะห์ทางไดรวิ่งพอนท์ด้วยองค์ประกอบที่มี อาร์-แอล อาร์-ซี-แอล การสังเคราะห์วงจรที่มีจุดต่อ 2 ขั้ว 4 ขั้ว การสังเคราะห์วงจรฟอสเตอร์และแมคคอลริน


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต