เมนูหลัก

CE.423FOUNDATION ENGINEERING
วย.423วิศวกรรมฐานราก
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมโยธา
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: CE.311
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 จ.13:00-16:00R4108A4C1046W 
อาจารย์: ดร.อติเทพ ศรีคงศรี
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
10-3-7
10-1-9
สอบปลายภาค:
  310 พ.09:00-12:00R2842M2C25214W 
อาจารย์: ดร.อติเทพ ศรีคงศรี
สอบปลายภาค:
  820 ส.08:00-11:00R4106A2C20614W 
อาจารย์: ดร.อติเทพ ศรีคงศรี
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี 4 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี
20-0-20
20-4-16
20-2-18
สอบปลายภาค:
Course Description
การสำรวจสถานที่ก่อสร้าง การอ่านรายงานการเจาะสำรวจดิน ฐานรากตื้น ฐานรากลึก เสาเข็มภายใต้สภาพการรับแรงต่าง ๆ แรงดันด้านข้างของดิน กำแพงกันดินสำหรับงานดินถม กำแพงกันดินชนิดเสาเข็มพืดแบบต่าง ๆ เขื่อนดินและเขื่อนแบบชั่วคราว เสถียรภาพของลาดดินหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต