เมนูหลัก

CT.204DATA COMMUNICATIONS AND COMPUTER NETWORKS
วค.204การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 จ.09:00-12:00R26202C503317M 
อาจารย์: อาจารย์สุวิทย์ วงศ์คุ้มสิน
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
50-29-21
30-4-26
สอบปลายภาค: 6 ต.ค. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2736M
6 ต.ค. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2737M
Course Description
ชนิดของระบบการสื่อสารข้อมูล ลักษณะของสัญญาณ ช่วงความถี่และความจุของช่องสัญญาณ วิธีการส่งข้อมูลแบบ เบสแบนด์ บอร์ดแบนด์ โหมดของการส่งข้อมูล ตัวกลางการสื่อสารรูปแบบต่างๆ การส่งข้อมูลชนิดซิงโครนัส และอะซิงโครนัสเทคนิคการผสมสัญญาณ เทคนิคการบีบอัดข้อมูลและการ
คลายข้อมูล ซีอาร์ซี (CRC) รหัสของฮัมมิง ระบบเปิดและแบบจำลอง OSI ลักษณะทางกายภาพของระบบเครือข่าย โพรโตคอลและมาตรฐานเกี่ยวกับการสื่อสาร เครือข่ายท้องถิ่นและเครือข่ายแบบกว้าง เครือข่ายไร้สายระบบไคแอนท์เซิฟเวอร์ การประเมินสมรรถภาพของระบบ การบริหารเครือข่าย


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต