เมนูหลัก

CT.330INFORMATION SYSTEMS ANALYSIS AND DESIGN
วค.330การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: CONCT.331
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 อ.09:00-12:00R26202C30921M 
อาจารย์: อาจารย์สุวิทย์ วงศ์คุ้มสิน
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
30-8-22
30-1-29
สอบปลายภาค:
Course Description
แนะนำวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล การออกแบบและวิเคราะห์ระบบ เครื่องมือ และวิธีการวิเคราะห์ระบบ ผังงาน ตารางตัดสินใจ การวิเคราะห์ความคุ้มค่าของระบบ การศึกษาขอบเขตปัญหาของระบบ การจัดทำโครงงานและศึกษาความเป็นไปได้ วิธีการออกแบบระบบ
การประเมินขนาดฐานข้อมูลที่เหมาะสมกับงาน การออกแบบแฟ้มข้อมูล และรูปแบบการแสดงผล การเขียนคู่มือ การตรวจสอบและประเมิน การทำรายงานขั้นสุดท้ายกรณีศึกษาของการวิเคราะห์และออกแบบระบบบัญชี ลูกหนี้ เงินเดือน สินค้าคงคลังและบุคลากร


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต