เมนูหลัก

CT.476WIRELESS SENSOR NETWORKS
วค.476เครือข่ายเซ็นเซอร์แบบไร้สาย
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 พฤ.09:00-12:00R26212C301614W 
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ ดร.พิศิษฏ์ โภคารัตน์กุล
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
30-15-15
30-1-29
สอบปลายภาค: 30 ก.ย. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2828
Course Description
ศึกษาเครือข่ายเซ็นเซอร์แบบไร้สาย มาตรฐาน IEEE 802.15.4 Zigbee องค์ประกอบของเครือข่ายเซ็นเซอร์แบบไร้สาย ระบบปฏิบัติการ TinyOS โพรโตคอลการห้าส้นทางในเครือข่ายเซ็นเซอร์แบบไร้สาย การระบุตำแหน่งของเซ็นเซอร์โนด
ความปลอดภัยในเครือข่ายเซ็นเซอร์แบบไร้สาย การประยุกต์ใช้เครือข่ายเซ็นเซอร์แบบไร้สาย


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต