เมนูหลัก

IE.381INDUSTRIAL MANAGEMENT
วอ.381การจัดการอุตสาหกรรม
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมอุตสาหการ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  910 อา.15:00-21:00R27292C501832W 
อาจารย์: อาจารย์สมภพ ทิมดิษฐ์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี
50-0-50
50-19-31
สอบปลายภาค:
Course Description
หลักการจัดองค์กร การปฏิบัติงานหน่วยงานต่างๆ และปัญหาที่เกี่ยวข้อง ลักษณะและทฤษฎีของการจัดการ กระบวนการจัดการและการแบ่งหน้าที่ของการจัดการ การประเมินผลและเทคนิคของหน่วยงานวิศวกรรม การเงินในธุรกิจอุตสาหกรรม สิ่งอำนวยความสะดวกในการผลิต
สภาพแวดล้อมในการทำงาน การบริหารค่าจ้างและเงินเดือน หลักเบื้องต้นทางการตลาด นโยบายสาธารณะ การตัดสินใจจากปัญหากรณีศึกษา


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต