เมนูหลัก

IE.382OPERATIONS RESEARCH
วอ.382การวิจัยการดำเนินงาน
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมอุตสาหการ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: IE.206
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 พ.13:00-16:00R42082C301812M 
อาจารย์: อาจารย์ชัยพล ผ่องพลีศาล
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
30-18-12
30-0-30
สอบปลายภาค: 5 ต.ค. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
  920 อา.15:00-21:00R27272C25223W 
อาจารย์: อาจารย์ชัยพล ผ่องพลีศาล
สอบปลายภาค:
Course Description
การใช้ทฤษฎีต่างๆ ของการวิจัยการดำเนินงาน ในการวิเคราะห์และการแก้ปัญหาเชิงวิศวกรรม หลักการโปรแกรมเชิงเส้นตรง การกำหนดตัวปัญหา ทฤษฎีซิมเพลกซ์ ปัญหาควบคู่ รูปแบบปัญหาการขนส่ง การมอบหมายงาน ทฤษฎีแถวคอย การวิเคราะห์ ระบบพัสดุคงคลัง
ทฤษฎีเกม เทคนิคการแก้ปัญหาที่ไม่เป็นปัญหาเชิงกำหนดการตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอนและความเสี่ยง การตัดสินใจโดยใช้การจำลองสถานการณ์ และลูกโซ่มาร์คอฟ


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต