เมนูหลัก

IE.383QUALITY CONTROL
วอ.383การควบคุมคุณภาพ
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมอุตสาหการ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: IE.206
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 ศ.13:00-16:00R42082C301713M 
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ ศรีน้อย
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
30-17-13
30-0-30
สอบปลายภาค: 7 ต.ค. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
Course Description
การจัดการการควบคุมคุณภาพ การควบคุมและการตรวจสอบโดยวิธีสุ่มตัวอย่าง เทคนิคการควบคุมกระบวนการ การชักตัวอย่างเพื่อการยอมรับ เทคนิคการควบคุมคุณภาพการผลิตโดยใช้เครื่องมือทั้ง ๗ เทคนิคการควบคุมคุณภาพโดยอาศัยสถิติและวิธีการทางวิศวกรรม
วัฏจักรการควบคุมคุณภาพ และการแก้ปัญหา การบริหารคุณภาพแบบกลุ่มคุณภาพ และการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ ความเชื่อมั่นในการผลิต


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต