เมนูหลัก

IE.383QUALITY CONTROL
วอ.383การควบคุมคุณภาพ
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมอุตสาหการ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: IE.206
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  890 ส.08:00-12:00R25212C30219W 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ
อาจารย์สุวัสส์ แพ่งธีระสุขมัย
อาจารย์วีรญา กรทิพย์
สอบปลายภาค:
  910 อา.08:30-14:30R27272C30246W 
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ ศรีน้อย
สอบปลายภาค:
Course Description
การจัดการการควบคุมคุณภาพ การควบคุมและการตรวจสอบโดยวิธีสุ่มตัวอย่าง เทคนิคการควบคุมกระบวนการ การชักตัวอย่างเพื่อการยอมรับ เทคนิคการควบคุมคุณภาพการผลิตโดยใช้เครื่องมือทั้ง ๗ เทคนิคการควบคุมคุณภาพโดยอาศัยสถิติและวิธีการทางวิศวกรรม
วัฏจักรการควบคุมคุณภาพ และการแก้ปัญหา การบริหารคุณภาพแบบกลุ่มคุณภาพ และการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ ความเชื่อมั่นในการผลิต


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต