เมนูหลัก

IE.384MAINTENANCE ENGINEERING
วอ.384วิศวกรรมบำรุงรักษา
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมอุตสาหการ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  890 ส.19:30-21:00R42122C30273W 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ
ดร.ปริญญ์ บุญกนิษฐ
ดร.สรสุธี บัวพลู
อาจารย์กรกฏ เกื้อมา
อาจารย์สิงห์แก้ว ป๊อกเทิ่ง
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี 4 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี
30-0-30
30-5-25
30-22-8
สอบปลายภาค:
Course Description
แนวคิดการบำรุงรักษาอุตสาหกรรมและการบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม (TPM) การวิเคราะห์สถิติการชำรุด ความเชื่อมั่น การบำรุงรักษา และความพร้อม การหล่อลื่น การบำรุงรักษาเชิงป้องกันและเทคโนโลยีการตรวจสอบสภาพ ระบบการควบคุมการบำรุงรักษาและการสั่งงาน
การจัดการซ่อมบำรุง บุคคล และทรัพยากร ระบบการจัดการงานบำรุงรักษาด้วยคอมพิวเตอร์ (CMMS) การรายงานการซ่อมบำรุงและการวัดผล การปรับปรุงการซ่อมบำรุง


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต