เมนูหลัก

IE.385INDUSTRIAL WORK STUDY
วอ.385การศึกษางานในอุตสาหกรรม
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมอุตสาหการ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: IE.206
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 ส.13:00-16:00R25122C301614M 
อาจารย์: อาจารย์ฉัตรชัย ใจแจ้ง
อาจารย์วิศรุต ถวิลวงศ์สุริยะ
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
30-8-22
30-8-22
สอบปลายภาค: 22 ก.พ. 2566 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2721
  890 ส.08:00-10:00R25212C35269W 
อาจารย์: อาจารย์วีรญา กรทิพย์
อาจารย์กรกฏ เกื้อมา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ
อาจารย์สุวัสส์ แพ่งธีระสุขมัย
สอบปลายภาค:
  910 อา.08:30-14:30R27232C502228W 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ
สอบปลายภาค:
Course Description
วิธีการทำงานและการวัดผลงาน การวิเคราะห์กระบวนการทำงาน การประยุกต์โดยใช้หลักของเศรษฐศาสตร์การเคลื่อนไหว การใช้แผนภูมิและแผนภาพแสดงขั้นตอนการไหลของกระบวนการผลิต แผนภูมิแสดงความสัมพันธ์ระหว่างคนกับเครื่องจักร การวิเคราะห์การเคลื่อนไหวที่ระดับจุลภาค
การวัดผลงาน สูตรเวลาและการกำหนดเวลามาตรฐานโดยใช้นาฬิกาจับเวลา การสุ่มงาน การกำหนดอัตราเร็วของประสิทธิภาพการทำงาน ระบบข้อมูลมาตรฐาน และการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต