เมนูหลัก

IE.483INDUSTRIAL COST ANALYSIS
วอ.483การวิเคราะห์ต้นทุนในงานอุตสาหกรรม
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมอุตสาหการ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: IE.307
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 พ.13:00-16:00R42082C501832W 
อาจารย์: อาจารย์ชัยพล ผ่องพลีศาล
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
50-16-34
50-2-48
สอบปลายภาค: 28 ก.ย. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2218
  890 ส.18:00-19:30R25282C30264W 
อาจารย์: อาจารย์วีรญา กรทิพย์
อาจารย์กรกฏ เกื้อมา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชานนท์ มูลวรรณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี 4 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี
30-0-30
30-5-25
30-21-9
สอบปลายภาค:
Course Description
พื้นฐานบัญชีต้นทุน การเงินในการจัดการทางอุตสาหกรรม ต้นทุนมาตรฐานและต้นทุนทางตรง การควบคุมต้นทุน การกำหนดราคาและต้นทุนสินค้า การวิเคราะห์ต้นทุนและงบประมาณลงทุน ต้นทุนค่าโสหุ้ย เกณฑ์การลดต้นทุน การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน
การวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนของเงินลงทุนและการตัดสินใจสำหรับการลงทุนในโครงการต่างๆ


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต