เมนูหลัก

IE.387CORROSION OF METAL
วอ.387การกัดกร่อนของโลหะ
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมอุตสาหการ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: IE.211
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 พฤ.09:00-12:00R42094C110W 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชานนท์ มูลวรรณ
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี1-1-0
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: IS 
Course Description
หลักของการกัดกร่อน อุณหพลศาสตร์ไฟฟ้าเคมี จลนศาสตร์ไฟฟ้าเคมีของการกัดกร่อน การเกิดฟิล์มป้องกันการกัดกร่อน รูปแบบของการกัดกร่อน การทดสอบการกัดกร่อน การกัดกร่อนที่อุณหภูมิสูง กรณีศึกษาการวิบัติของวัสดุในระหว่างใช้งานเนื่องจากการกัดกร่อน
การป้องกันแบบแอโนดิกและแคโทดิก ผิวเคลือบและสารยับยั้งการกัดกร่อน หลักการเลือกวัสดุและการออกแบบ


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต