เมนูหลัก

IE.431INDUSTRIAL INSTRUMENTATION & MEASUREMENT
วอ.431การวัดและเครื่องมือวัดในอุตสาหกรรม
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมอุตสาหการ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: IE.206
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  910 อา.08:30-14:30R27162C301911W 
อาจารย์: อาจารย์อังคณา คำนวนวัน
สอบปลายภาค:
Course Description
เครื่องมือวัดแบบต่างๆ และการสอบเทียบเครื่องมือวัดในอุตสาหกรรม ทฤษฎีการวัดเบื้องต้น การใช้เครื่องมือวัดชนิดอนาล็อก และดิจิตอลในงานทางอุตสาหกรรม การวิเคราะห์ผลการวัดโดยใช้วิธีการทางสถิติหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต