เมนูหลัก

ME.470SPECIAL TOPICS IN MECHANICAL ENGINEERING 1
วก.470หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมเครื่องกล 1
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมเครื่องกล
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 พ.13:00-16:00R2842M2C301812M 
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ ดร.ธนู ฉุยฉาย
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
30-17-13
30-1-29
สอบปลายภาค:
Course Description
วิจัยปัญหาเฉพาะด้านเกี่ยวกับวิศวกรรมเครื่องกล โดยมีอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญในหัวข้อพิเศษนั้นๆ เป็นผู้ดูแลและให้คำปรึกษา ซึ่งหัวข้อพิเศษนั้นสามารถศึกษาวิจัยและสรุปผลได้ภายใน 1 ภาคการศึกษาหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต