เมนูหลัก

ID.123TECHNIQUES AND INTERIOR DESIGN DRAWING
อภ.123เทคนิคและการเขียนแบบภายใน
สังกัดสถาปัตยกรรมศาสตร์, การออกแบบภายใน
หน่วยกิต3 (1-4-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 อ.08:30-13:30R24052L202W 
อาจารย์: อาจารย์ณัฏฐิกา ชนะภัย
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี2-0-2
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: = INT123 
Course Description
ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเขียนแบบเบื้องต้น แบบสัญลักษณ์ที่ใช้ในการเขียนแบบ หลักการของโครงสร้างอาคารและวัสดุส่วนประกอบอาคาร ระยะและขนาดของโครงสร้าง ที่มีผลต่อการออกแบบภายใน ตลอดจนหลักการเขียนแบบทัศนียภาพเบื้องต้นหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต