เมนูหลัก

ID.124VISUAL ART AND FINE ART
อภ.124ทัศนศิลป์และศิลปะปฏิบัติ
สังกัดสถาปัตยกรรมศาสตร์, การออกแบบภายใน
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 พ.08:30-12:30R24062C110W 
  ศ.08:30-12:30R24062C      
อาจารย์: อาจารย์สัญชัย ขุนนุช
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี1-1-0
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: IS 
Course Description
ศึกษาการใช้หลักพื้นฐานของการออกแบบเชิงทัศนศิลป์ หลักการให้ความสำคัญขององค์ประกอบในงานออกแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ จากหลายกรณีศึกษา อาทิ วิจิตรศิลป์ สถาปัตยกรรมศิลป์ ประยุกต์ศิลป์ และสุนทรียศาสตร์ โดยเน้นกระบวนการให้ผู้เรียนเข้าใจถึงการออกแบบ รูปทรง และหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต