เมนูหลัก

IAV200OPERATION MANAGEMENT IN AVIATION INDUSTRY
IAV200การจัดการการดำเนินงานในอุตสาหกรรมการบิน
สังกัดสถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน, สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบิน (หลักสูตรนานาชาติ)
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 จ.13:00-16:00R28412C301812M 
อาจารย์: ดร.ธงชัย จีระดิษฐ์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี30-18-12
สอบปลายภาค: 27 ก.ย. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
Course Description
การจัดการการดำเนินงานสายการบิน ท่าอากาศยานและองค์การทางการบิน ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานของสายการบินระหว่างประเทศและสายการบินระดับภูมิภาค
ภูมิภาค การดำเนินงานหลักในการจัดการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าทางอากาศในสนามบิน การสำรวจความเกี่ยวพันธ์ระหว่างการดำเนินงานของสายการบิน สนามบิน และองค์การทางการบินต่างๆ
Airline and airport operations are presented which comprise of various factors that affect the management and operation of international and regional carriers;
the main operational procedures for handling air cargo and passenger throughput in airport terminals are also discussed. Furthermore, the interdependence between airlines and airport authorities is explored.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต