เมนูหลัก

IAV110INTRODUCTION TO AIRCRAFT AND FLIGHT THEORY
IAV110ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอากาศยานและทฤษฏีการบิน
สังกัดสถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน, สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบิน (หลักสูตรนานาชาติ)
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 พ.13:00-16:00R2847M2C1028M 
อาจารย์: ดร.ธงชัย จีระดิษฐ์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี10-2-8
สอบปลายภาค: 23 ก.พ. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2735M
หมายเหตุ: = AIM101 
Course Description
พื้นฐานทฤษฏีการบิน การออกแบบอากาศยาน องค์ประกอบของอากาศยาน แรงยก แรงต้าน น้ำหนัก และแรงขับเคลื่อน ทฤษฏีBernoulli คำศัพท์ของส่วนประกอบของอากาศยานและคำจำกัดความ หน้าที่ของแต่ละชิ้นส่วนของอากาศยาน

Fundamental of flight theory, aircraft design and its components will be investigated. The four forces of flight: Lift,drag, weight and thrust. Bernoulli Theorem, aircraft component terminologies, definitions and functions are presented.

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต