เมนูหลัก

IAV130ORGANIZATION BEHAVIOR AND MANAGEMENT IN AVIATION INDUSTRY
IAV130พฤติกรรมองค์การและการจัดการ ในอุตสาหกรรมการบิน
สังกัดสถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน, สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบิน (หลักสูตรนานาชาติ)
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 ศ.09:00-12:00R2847M2C1019W 
อาจารย์: Dr.KRIT WITTHAWASSAMRANKUL
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี10-1-9
สอบปลายภาค: 26 ก.ย. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2725
หมายเหตุ: =AIM210 
Course Description
การศึกษาพื้นฐานของพฤติกรรมองค์การและพฤติกรรมศาสตร์ซึ่งรวมถึงแนวความคิดของการรับรู้ การสื่อสาร การจูงใจ ภาวะผู้นำและพฤติกรรมของกลุ่ม ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล นอกจากนี้ยังศึกษาแนวคิดหลักในการเจรจาต่อรองความขัดแย้งขององค์กร
และการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาขององค์กร ศึกษาหลักการและเทคนิคของการจัดการ โดยเน้นหน้าที่สำคัญของการจัดการอันเป็นพื้นฐานของการเติบโตขององค์การ ได้แก่ การวางแผน การจัดคนเข้าทำงาน การสั่งงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
A study of fundamentals of organizational behavior, and behavioral science which includes concepts of perception, communication, motivation, leadership, group behavior and
organizational conflict negotiation, and organizational change and development.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต