เมนูหลัก

IAV360COMPUTER SYSTEM AND INFORMATION TECHNOLOGY FOR AVIATION INDUSTRY
IAV360ระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับอุตสาหกรรมการบิน
สังกัดสถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน, สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบิน (หลักสูตรนานาชาติ)
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 พฤ.08:30-12:30R27112C30219M 
อาจารย์: ดร.ธิติพร มิลินทร์ คริสเตนเซนต์
อาจารย์อรรคสกล เลิศวีระศิริกุล
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี30-21-9
สอบปลายภาค: 29 ก.ย. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
Course Description
ความรู้และทักษะทางด้านระบบสารสนเทศ ลักษณะของสารสนเทศ เทคนิคและการบริหารที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นตัวประมวลผลสารสนเทศ ระบบโทรคมนาคมและเครือข่ายที่ใช้ในอุตสาหกรรมการบิน พื้นฐานการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ฝึกทักษะการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

Knowledge and skills of information systems in aviation industry. Nature of the information technology. Processing and managing of information techniques.
Telecommunication systems and networks used in aviation industry. Practice the use of basic computer skills and packaged computer softwares related to aviation industry in the computer lab.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต