เมนูหลัก

IAV430STRATEGIC MANAGEMENT IN AVIATION INDUSTRY
IAV430การจัดการกลยุทธ์ในอุตสาหกรรมการบิน
สังกัดสถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน, สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบิน (หลักสูตรนานาชาติ)
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 พ.09:00-12:00R2842M2C40328M 
อาจารย์: อาจารย์เอกบุตร ตั้งชีวินเสถียร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมรัตน์ จังศิริวัฒนา
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี40-32-8
สอบปลายภาค: 6 ต.ค. 2564 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
Course Description
ทฤษฎีและวิธีการปฏิบัติของการจัดการเชิงกลยุทธ์ในอุตสาหกรรมสายการบิน การประยุกต์ใช้หลักการกลยุทธ์ทางธุรกิจกับอุตสาหกรรมการบิน การวิเคราะห์ทรัพยากรและความสามารถเชิงกลยุทธ์ขององค์การการบิน
โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างแบบการประเมินผลและการเลือกใช้กลยุทธ์ หาทางเลือกที่ดีที่สุดให้กับองค์การ การวิเคราะห์กรณีศึกษาและการใช้หลักการบริหารเชิงกลยุทธ์ในการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาในองค์การการบิน
The theories and practice of strategic management in airline industry are introduced which explore the application of business strategy principles to the aviation industry.
Analyses of resources and strategic capability are explored with the purpose of generating, evaluating and selecting options in relation to an organization’s structure and strategy.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต