เมนูหลัก

IAV432AIR TRAFFIC CONTROL MANAGEMENT
IAV432การจัดการการควบคุมการจราจรทางอากาศ
สังกัดสถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน, สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบิน (หลักสูตรนานาชาติ)
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 จ.09:00-12:00R28142C40319W 
อาจารย์: ดร.ธงชัย จีระดิษฐ์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี40-31-9
สอบปลายภาค: 4 ต.ค. 2564 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
Course Description
ประวัติความเป็นมาของการควบคุมการจราจรทางอากาศ การปฏิบัติการควบคุมการจราจรทางอากาศ บทบาทและหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศ การจัดระยะห่างของเครื่องบิน การป้องกันการชนกันของเครื่องบิน
การจัดระเบียบและเร่งรัดการไหลเวียนของการจราจรทางอากาศ และการให้ข้อมูลและการสนับสนุนอื่นๆ แก่นักบิน ศึกษาระบบเทคโนโลยี ขั้นตอนของการควบคุมการจราจรทางอากาศเพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านความปลอดภัย
History of Air Traffic Control, ATC operations, roles and responsibilities of air traffic controller: separation of aircrafts, prevention of collisions, organize and expedite the flow of traffic, and provide information and other support for pilots.
The technology on which the system is based, the procedures used by controllers to meet the safety and efficiency goals of the system, challenges facing the system, and new technology in ATC.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต