เมนูหลัก

IAV470AVIATION LAW
IAV470กฏหมายการบิน
สังกัดสถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน, สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบิน (หลักสูตรนานาชาติ)
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 ศ.13:00-16:00R28312C402812M 
อาจารย์: ดร.สุทธา สรรเพ็ชญพาณิชย์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี40-28-12
สอบปลายภาค: 18 ก.พ. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2715
Course Description
แง่มุมที่สำคัญทั้งหมดของกฎหมายการบินโดยเฉพาะการควบคุมของรัฐบาลในสายการบิน สนามบินและบุคลากรทางการบิน ความเข้าใจพื้นฐานของโครงสร้างและรูปแบบของกฎหมายการบินภายในประเทศและระหว่างประเทศ ข้อพิพาทขัดแย้งในปัจจุบันของอุตสาหกรรมการบิน

An introduction into all major aspects of aviation law, with special emphasis placed on government regulation of airlines, airports, and airline personnel.
Basic understanding of the structure and forms of federal and international aviation law, regulation and current aviation industry controversies are examined.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต