เมนูหลัก

IAV480SEMINAR AND PRACTICUM IN AVIATION INDUSTRY
IAV480สัมมนาและการฝึกปฏิบัติในอุตสาหกรรมการบิน
สังกัดสถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน, สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบิน (หลักสูตรนานาชาติ)
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 พ.09:00-12:00R28392C403010M 
อาจารย์: ดร.เมธา เกตุแก้ว
ดร.ญาฎา บุรพรัตน์
อาจารย์นิสากร สุวรรณสิงห์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ชั้นปี 440-28-12
รหัส 196501404014,196501404514
สอบปลายภาค: 21 ก.พ. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2732
21 ก.พ. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2733
Course Description
ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ และอภิปรายประเด็นที่น่าสนใจในการจัดการอุตสาหกรรมการบินเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาปรับปรุงด้านการจัดการและการบริการด้วยการนำบทความ ประสบการณ์การฝึกงาน
กรณีศึกษาและผลการวิจัยมาเป็นเนื้อหาในการจัดสัมมนาเพื่อ อภิปราย วิจารณ์ และแสดงความคิดเห็น ตลอดจนทำเป็นรายงาน
Study, analyze and discuss the issues of interest in management of the aviation industry for the improvement of management and service.
Bringing together the internship experience, case studies and research into the content of the seminar in order to deliberate, criticize and comment on the issues and formulate into a full report.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต