เมนูหลัก

IAV490CAREER PREPARATION FOR AVIATION INDUSTRY
IAV490การเตรียมความพร้อมด้านอาชีพสำหรับอุตสาหกรรมการบิน
สังกัดสถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน, สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบิน (หลักสูตรนานาชาติ)
หน่วยกิต2 (1-2-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 อ.09:00-12:00R2735M2C402911M 
อาจารย์: อาจารย์เวธกา วัชราคุณาธร
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ชั้นปี 440-27-13
รหัส 196501404014,196501404514
สอบปลายภาค: 22 ก.พ. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2219
22 ก.พ. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2218
Course Description
บูรณาการความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมในการประกอบวิชาชีพในอนาคต โดยสามารถแสดงให้ประจักษ์ถึงองค์ความรู้ที่มีเพียงพอและแสดงถึงเจตคติที่ดีต่องานบริการในอุตสาหกรรมการบิน ตลอดจนมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับการประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมการบิน

Integration of knowledge learned to prepare for careers in the future by showing sufficient knowledge, well-mannered service attitude and personality for a career in the aviation industry.

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต