เมนูหลัก

IAV315BASIC SAFETY AND EMERGENCY TRAINING IN IN-FLIGHT SERVICE
IAV315การฝึกความปลอดภัยขั้นพื้นฐานสำหรับการบริการบนเครื่องบิน
สังกัดสถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน, สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบิน (หลักสูตรนานาชาติ)
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 พฤ.09:00-12:00R2847M2C20155W 
อาจารย์: อาจารย์นิศา นุ่มวงษ์
อาจารย์นิสากร สุวรรณสิงห์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี20-15-5
สอบปลายภาค: 28 ก.ย. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2724
หมายเหตุ: =AIM330 
Course Description
เข้าใจ รู้จัก ประยุกต์ และบูรณาการความรู้พื้นฐานของอุปกรณ์ฉุกเฉินทั้งหมด ระบุ ประยุกต์และบูรณาการประเภทและกลุ่มสินค้าอันตราย บูรณาการความปลอดภัยและกระบวนการฉุกเฉิน ศึกษาการปฐมพยาบาลและการรักษาทางการแพทย์ของผู้โดยสาร

Understand, recognize, apply and integrate the basic knowledge of all emergency equipment identify, apply and integrate the categories
and classes of dangerous goods integrate the safety and emergency procedures Study first aid and medical treatment to passengers
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต