เมนูหลัก

IAV431TOTAL QUALITY MANAGEMENT IN AVIATION INDUSTRY
IAV431การจัดการคุณภาพในอุตสาหกรรมการบิน
สังกัดสถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน, สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบิน (หลักสูตรนานาชาติ)
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 ศ.13:00-16:00R28162C30219M 
อาจารย์: อาจารย์สุภัชฎา ตุลวรรธนะ
ดร.สุทธา สรรเพ็ชญพาณิชย์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี30-21-9
สอบปลายภาค: 4 ต.ค. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
หมายเหตุ: =IMG422 / BA1306 
Course Description
แนวคิดและทฤษฎีของการจัดการคุณภาพในอุตสาหกรรมการบิน การสร้างประสิทธิภาพและคุณภาพในสินค้าและการบริการ การกำหนดมาตรฐาน การควบคุม และตรวจสอบคุณภาพ ศึกษารูปแบบการจัดการ คุณภาพขององค์การการบินที่ประสบความสำเร็จ

Concepts and theories of total quality management in the aviation industry. The formulation of efficiency and quality of products and services.
Formulation of standard, quality control and inspection; implementation of total quality management. Case studies of successful TQM of aviation organizations.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต