เมนูหลัก

AL.201HOSPITALITY INDUSTRY
ธบ.201อุตสาหกรรมบริการ
สังกัดสถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน, สาขาวิชาธุรกิจการบิน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  010 อ.09:00-12:00R27302C75075M CLOSED 
อาจารย์: ดร.เมธา เกตุแก้ว
อาจารย์สุภัชฎา ตุลวรรธนะ
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี75-0-75
สอบปลายภาค: 29 ก.ย. 2564 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
หมายเหตุ: =ALB101 
  020 อ.13:00-16:00R27302C50050W CLOSED 
อาจารย์: อาจารย์สุภัชฎา ตุลวรรธนะ
ดร.เมธา เกตุแก้ว
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี50-0-50
สอบปลายภาค: 29 ก.ย. 2564 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
หมายเหตุ: =ALB101 
  030 พ.09:00-12:00R28142C60060M CLOSED 
อาจารย์: ดร.เมธา เกตุแก้ว
อาจารย์กนกวรรณ จั่นจีน
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี60-0-60
สอบปลายภาค: 29 ก.ย. 2564 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
หมายเหตุ: =ALB101 
  040 พ.13:00-16:00R28142C60654M 
อาจารย์: อาจารย์สุภัชฎา ตุลวรรธนะ
ดร.เมธา เกตุแก้ว
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี60-6-54
สอบปลายภาค: 29 ก.ย. 2564 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
หมายเหตุ: =ALB101 
  050 อ.13:00-16:00R2735M2C110W 
อาจารย์: ดร.ชัยมงคล โฆษิตสุริยะพันธุ์
รหัส 616101402229
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: = TM.101 
Course Description
แนวคิด องค์ประกอบ ความสำคัญของอุตสาหกรรมบริการ ประเภทของอุตสาหกรรมบริการ วิวัฒนาการและปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมบริการ ตลอดจนองค์การและสถาบันที่เกี่ยวข้อง
ผลกระทบของอุตสาหกรรมบริการต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม แนวโน้มของอุตสาหกรรมบริการในอนาคต การศึกษาดูงานนอกสถานที่


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต