เมนูหลัก

AL.202AVIATION INDUSTRY
ธบ.202อุตสาหกรรมการบิน
สังกัดสถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน, สาขาวิชาธุรกิจการบิน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 อ.09:00-12:00R28142C1037M 
อาจารย์: ดร.เมธา เกตุแก้ว
อาจารย์สุภัชฎา ตุลวรรธนะ
อาจารย์อาทิตติยา แสงจันทร์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี10-3-7
สอบปลายภาค: 14 ก.พ. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2737M
หมายเหตุ: = ALB102 
Course Description
แนวคิด องค์ประกอบ และความสำคัญของอุตสาหกรรมการบิน วิวัฒนาการและปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการบิน โครงสร้างการจัดการอุตสาหกรรมการบินและบุคลากรการบิน ประเภทของผู้โดยสาร อากาศยาน ภูมิศาสตร์การบิน ตารางการบิน การบินประจำเส้นทางและการบินเฉพาะกิจ
การร่วมทุนเส้นทาง พันธมิตรการบิน องค์กรต่างๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบิน นโยบายและมาตรการการบินพาณิชน์ระหว่างประเทศ ผลกระทบของอุตสาหกรรมการบินต่อเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม แนวโน้มการพัฒนา ระบบและการลงทุนของอุตสาหกรรมการบินในอนาคต


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต