เมนูหลัก

ES.101FUNDAMENTAL ENGLISH FOR AIRLINE BUSINESS 1
อฉ.101ภาษาอังกฤษพื้นฐานสำหรับธุรกิจการบิน 1
สังกัดสถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน, สาขาวิชาธุรกิจการบิน
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  011 อ.09:00-12:00R28162C50050M CLOSED 
อาจารย์: อาจารย์สุวิมล มะลิวัลย์
ดร.เมธา เกตุแก้ว
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี50-0-50
สอบปลายภาค: 9 ต.ค. 2562 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
หมายเหตุ: ยุบรวม Sect 031 
  021 อ.13:00-16:00R28162C56560M 
อาจารย์: อาจารย์วรวิธ เสนีชัย
ดร.เมธา เกตุแก้ว
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี56-56-0
สอบปลายภาค: 9 ต.ค. 2562 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2212
9 ต.ค. 2562 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2217
9 ต.ค. 2562 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2211
  031 อ.09:00-12:00R28412C84777M 
อาจารย์: ดร.เมธา เกตุแก้ว
อาจารย์สุวิมล มะลิวัลย์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี84-71-13
สอบปลายภาค: 9 ต.ค. 2562 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2218
9 ต.ค. 2562 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2217
9 ต.ค. 2562 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2219
9 ต.ค. 2562 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2418
  041 อ.13:00-16:00R28412C54513M 
อาจารย์: อาจารย์สุวิมล มะลิวัลย์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี54-40-14
รหัส 586101422654
สอบปลายภาค: 9 ต.ค. 2562 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2423
9 ต.ค. 2562 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2418
  051 พ.09:00-12:00R28392C512427M CLOSED 
อาจารย์: ดร.เมธา เกตุแก้ว
อาจารย์สุวิมล มะลิวัลย์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี51-24-27
สอบปลายภาค: 9 ต.ค. 2562 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2423
หมายเหตุ: ยุบรวม 031, 041, 071 
  061 พ.13:00-16:00R28392C51501M 
อาจารย์: อาจารย์สุวิมล มะลิวัลย์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี50-49-1
รหัส 586101423880
สอบปลายภาค: 9 ต.ค. 2562 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2434M
9 ต.ค. 2562 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2433M
  071 ส.09:00-12:00R27162C69618M 
อาจารย์: อาจารย์สุวิมล มะลิวัลย์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี62-56-6
สอบปลายภาค: 9 ต.ค. 2562 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2715
9 ต.ค. 2562 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2711A
9 ต.ค. 2562 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2434M
  081 ส.13:00-16:00R27162C50149M CLOSED 
อาจารย์:
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี50-1-49
สอบปลายภาค: 9 ต.ค. 2562 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2715
  091 จ.09:00-12:00R2842M2C15015M CLOSED 
  จ.13:00-16:00R28162C      
อาจารย์: อาจารย์สุวิมล มะลิวัลย์
สอบปลายภาค: 9 ต.ค. 2562 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
หมายเหตุ: รุ่นที่ 3 
  301 จ.13:00-16:00RN/AN/AC50050W CLOSED 
  อ.13:00-16:00RN/AN/AC      
อาจารย์: อาจารย์สุวิมล มะลิวัลย์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี50-0-50
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: รายวิชานักศึกษาทดลองเรียน 
Course Description
ศึกษารูปแบบและโครงสร้างทางไวยากรณ์การใช้ภาษาอังกฤษระดับพื้นฐานที่มีความจำเป็นในการเรียนภาษาอังกฤษหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต