เมนูหลัก

ES.101FUNDAMENTAL ENGLISH FOR AIRLINE BUSINESS 1
อฉ.101ภาษาอังกฤษพื้นฐานสำหรับธุรกิจการบิน 1
สังกัดสถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน, สาขาวิชาธุรกิจการบิน
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  011 อ.09:00-12:00R28162C50050M CLOSED 
อาจารย์: อาจารย์อาทิตติยา แสงจันทร์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี50-0-50
สอบปลายภาค: 8 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
  021 อ.13:00-16:00R29112C50455M 
อาจารย์: อาจารย์สุวิมล มะลิวัลย์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี50-45-5
สอบปลายภาค: 8 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2212
8 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2211
  031 อ.09:00-12:00R24142C50491M 
อาจารย์: อาจารย์สุวิมล มะลิวัลย์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี50-49-1
สอบปลายภาค: 8 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2212
8 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2217
8 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2218
  041 อ.13:00-16:00R27152C50464M 
อาจารย์: อาจารย์ชัยทัศน์ มีศรี
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี50-46-4
สอบปลายภาค: 8 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2218
8 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2219
8 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2418
  051 อ.09:00-12:00R27162C50482M 
อาจารย์: อาจารย์ชัยทัศน์ มีศรี
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี50-48-2
สอบปลายภาค: 8 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2423
8 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2418
  061 อ.13:00-16:00R2434M2C50455M 
อาจารย์: อาจารย์สุวิมล มะลิวัลย์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี50-45-5
สอบปลายภาค: 8 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2433M
8 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2423
  071 อ.09:00-12:00R24142C50050M CLOSED 
อาจารย์: อาจารย์สุวิมล มะลิวัลย์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี50-0-50
สอบปลายภาค: 8 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
  081 อ.13:00-16:00RN/AN/AC50050M CLOSED 
อาจารย์: อาจารย์อาทิตติยา แสงจันทร์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี50-0-50
สอบปลายภาค: 8 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
  091 จ.13:00-16:00R27332C1578W 
  อ.09:00-12:00R27332C      
อาจารย์: อาจารย์วรวิธ เสนีชัย
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี15-7-8
สอบปลายภาค: 8 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2433M
หมายเหตุ: รายวิชานักศึกษารุ่นที่ 3 
Course Description
ศึกษารูปแบบและโครงสร้างทางไวยากรณ์การใช้ภาษาอังกฤษระดับพื้นฐานที่มีความจำเป็นในการเรียนภาษาอังกฤษหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต