เมนูหลัก

AL.241AIRLINE MARKETING
ธบ.241การตลาดการบิน
สังกัดสถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน, สาขาวิชาธุรกิจการบิน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 อ.09:00-12:00R27332C402812M 
อาจารย์: ดร.เมธา เกตุแก้ว
ดร.เนตร์ศิริ เรืองอริยภักดิ์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี40-28-12
สอบปลายภาค: 29 ก.ย. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
  020 อ.13:00-16:00R28392C402020M 
อาจารย์: ดร.เมธา เกตุแก้ว
ดร.เนตร์ศิริ เรืองอริยภักดิ์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี40-20-20
สอบปลายภาค: 29 ก.ย. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
  030 พ.09:00-12:00R28412C42411M 
อาจารย์: ดร.เมธา เกตุแก้ว
ดร.ธงชัย จีระดิษฐ์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี40-39-1
รหัส 626101403084,626101401454
สอบปลายภาค: 29 ก.ย. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
Course Description
แนวความคิดเกี่ยวกับการตลาดการบินเชิงพาณิชย์ กระบวนการทางการตลาดลักษณะผลิตภัณฑ์บริการเดินทาง อุปสงค์และอุปทาน การวิเคราะห์พฤติกรรมการเดินทางของผู้โดยสาร การเลือกตลาดเป้าหมาย การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์บริการ การส่งเสริมการตลาด ส่วนประสมทางการตลาด
การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมทางการตลาดรวมและคู่แข่ง การสร้างระบบเครือข่ายทางการตลาด จริยธรรมทางการตลาดการบิน


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต