เมนูหลัก

AL.241AIRLINE MARKETING
ธบ.241การตลาดการบิน
สังกัดสถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน, สาขาวิชาธุรกิจการบิน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 อ.13:00-16:00R27332C1028M 
อาจารย์: ดร.เนตร์ศิริ เรืองอริยภักดิ์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี10-2-8
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: เรียนร่วมกับ ALB202 
Course Description
แนวความคิดเกี่ยวกับการตลาดการบินเชิงพาณิชย์ กระบวนการทางการตลาดลักษณะผลิตภัณฑ์บริการเดินทาง อุปสงค์และอุปทาน การวิเคราะห์พฤติกรรมการเดินทางของผู้โดยสาร การเลือกตลาดเป้าหมาย การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์บริการ การส่งเสริมการตลาด ส่วนประสมทางการตลาด
การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมทางการตลาดรวมและคู่แข่ง การสร้างระบบเครือข่ายทางการตลาด จริยธรรมทางการตลาดการบิน


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต