เมนูหลัก

AL.251BASIC KNOWLEDGE OF FOOD AND BEVERAGE IN AIRLINE INDUSTRY
ธบ.251ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่มในอุตสาหกรรมการบิน
สังกัดสถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน, สาขาวิชาธุรกิจการบิน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 จ.09:00-12:00R27012C43430M 
อาจารย์: อาจารย์นรศิษฐ์ สิทธิโชค
อาจารย์คนึง ผ่องสำเภา
ดร.เมธา เกตุแก้ว
อาจารย์เรวัต กล้าโชติชัย
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี40-40-0
รหัส 626101403084,626101401672,626101404411
สอบปลายภาค: 27 ก.ย. 2564 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
  020 จ.13:00-16:00R27012C402218M 
อาจารย์: ดร.เมธา เกตุแก้ว
อาจารย์คนึง ผ่องสำเภา
อาจารย์นรศิษฐ์ สิทธิโชค
อาจารย์เรวัต กล้าโชติชัย
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี40-22-18
สอบปลายภาค: 27 ก.ย. 2564 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
  030 อ.09:00-12:00R27012C43394M 
อาจารย์: อาจารย์สุดารัตน์ โตลานุวัตร
อาจารย์นรศิษฐ์ สิทธิโชค
ดร.เมธา เกตุแก้ว
อาจารย์คนึง ผ่องสำเภา
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี43-39-4
สอบปลายภาค: 27 ก.ย. 2564 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
  040 อ.13:00-16:00R27012C43421M 
อาจารย์: ดร.เมธา เกตุแก้ว
อาจารย์คนึง ผ่องสำเภา
อาจารย์นรศิษฐ์ สิทธิโชค
อาจารย์สุดารัตน์ โตลานุวัตร
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี43-42-1
สอบปลายภาค: 27 ก.ย. 2564 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
Course Description
วิวัฒนาการของอาหารและเครื่องดื่ม ประเภทของอาหารและเครื่องดื่ม เทคโนโลยีและการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สูตรการทำอาหารนานาชาติและสูตรเครื่องดื่มที่ใช้บริการในเครื่องบิน ห้องรับรองผู้โดยสารพิเศษ และครัวการบิน
ข้อจำกัดการให้บริการอาหารและเครื่องดื่มในอุตสาหกรรมการบิน


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต