เมนูหลัก

AL.322AIR CARGO SERVICE
ธบ.322การบริการงานคลังสินค้าทางอากาศ
สังกัดสถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน, สาขาวิชาธุรกิจการบิน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 อ.09:00-12:00R27302C67589M 
อาจารย์: อาจารย์อดุลยรัตน์ แจ่มเล็ก
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี66-57-9
รหัส 636101405005
สอบปลายภาค: 18 ก.พ. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2212
18 ก.พ. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2217
18 ก.พ. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2211
  020 อ.13:00-16:00R27302C75714M 
อาจารย์: อาจารย์อดุลยรัตน์ แจ่มเล็ก
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี75-71-4
สอบปลายภาค: 18 ก.พ. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2715
18 ก.พ. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2218
18 ก.พ. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2217
18 ก.พ. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2219
  030 พ.13:00-16:00R27322C451530M 
อาจารย์: อาจารย์อดุลยรัตน์ แจ่มเล็ก
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี45-15-30
สอบปลายภาค: 18 ก.พ. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2715
Course Description
แนวคิดเกี่ยวกับคลังสินค้า ความสัมพันธ์ระหว่างคลังสินค้ากับการขนส่ง ขอบเขตและความสำคัญของคลังสินค้าต่อการประกอบธุรกิจการขนส่งทางอากาศ ประเภทหมวดหมู่ของสินค้า เอกสาร ระเบียบวิธีและกฎหมาย ภาษีศุลกากร บทบาทและนโยบายของรัฐต่อธุรกิจการขนส่งสินค้าทางอากาศหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต