เมนูหลัก

AL.360AVIATION SAFETY AND SECURITY
ธบ.360นิรภัยและการรักษาความปลอดภัยในการบิน
สังกัดสถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน, สาขาวิชาธุรกิจการบิน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 อ.09:00-12:00R27332C35341M 
อาจารย์: อาจารย์ณัฏฐยา ศรีสุภา
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี34-33-1
รหัส 636101405226
สอบปลายภาค: 14 ก.พ. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2211
14 ก.พ. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2212
  020 อ.13:00-16:00R27332C36351M 
อาจารย์: อาจารย์นิศา นุ่มวงษ์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี34-34-0
รหัส 636101400554,636101402872
สอบปลายภาค: 14 ก.พ. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2212
14 ก.พ. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2217
  030 พ.09:00-12:00R27322C30228M 
อาจารย์: อาจารย์อาทิตติยา แสงจันทร์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี30-22-8
สอบปลายภาค: 14 ก.พ. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2217
14 ก.พ. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2218
Course Description
ศึกษาประวัติ ความสำคัญ กฎและระเบียบว่าด้วยความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับในการเดินทางและการขนส่งทางอากาศ บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและหน่วยงานที่ดูแลด้านนิรภัยและการรักษาความปลอดภัยในการบิน มาตรการสากลว่าด้วยการควบคุมและป้องกันด้านนิรภัยการบิน
ศึกษากรณีตัวอย่าง อุบัติการณ์ด้านนิรภัยและการรักษาความปลอดภัยในการบิน ความสำคัญของปัจจัยทางด้านบุคคล และปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (Human and Other related Pactors)


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต