เมนูหลัก

AL.361LAW, REGULATIONS AND FORMALITIES IN AIRLINE BUSINESS
ธบ.361กฎหมาย ระเบียบและพิธีการในธุรกิจการบิน
สังกัดสถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน, สาขาวิชาธุรกิจการบิน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 ส.09:00-12:00R2738M2C46451M 
อาจารย์: ดร.สิทธินัย จันทรานนท์
อาจารย์สุพิชญา วงศ์วาสนา
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี40-40-0
รหัส 586101423880,606101483429,606101485453,606101485644,606101485832,606101491301
สอบปลายภาค: 2 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2212
2 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2211
  020 ส.13:00-16:00R2738M2C48480M 
อาจารย์: ดร.สิทธินัย จันทรานนท์
อาจารย์สุพิชญา วงศ์วาสนา
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี41-40-1
รหัส 596101426379,596101426587,596101426172,586101423268,596101426742,596101427036,606101484474
สอบปลายภาค: 2 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2218
2 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2217
2 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2212
Course Description
ศึกษา วิเคราะห์และอภิปราย อนุสัญญา กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับและข้อตกลงต่าง ๆ ทางการบินทั้งในระดับภูมิภาค ประเทศและระหว่างประเทศที่มีผลต่อการดำเนินการธุรกิจการบินหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต